ESPEQ Holding B.V., ESPEQ Opleidingen B.V., ESPEQ Vakmansgroep B.V. en ESPEQ Plus B.V. (hierna gezamenlijk te noemen als ESPEQ opleidingsbedrijven) gevestigd aan de W.M. Dudokweg 66, 1703 DC te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Contactgroep AVG
W.M. Dudokweg 66
1703 DC Heerhugowaard
072 – 576 30 30
avg@espeq.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ESPEQ opleidingsbedrijven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Gegevens van onderwijsinstelling
 • Bankrekeningnummer
 • I.C.E. gegevens (en / of van de wettelijke vertegenwoordiger)

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ESPEQ opleidingsbedrijven verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • (Pas)foto

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ESPEQ opleidingsbedrijven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen benaderen (e-mail, telefoon, etc.) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • ESPEQ opleidingsbedrijven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ESPEQ opleidingsbedrijven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ESPEQ opleidingsbedrijven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESPEQ opleidingsbedrijven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende documenten/persoonsgegevens:

4 weken na sollicitatieprocedure

 • sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie en getuigschriften (reden: invulling vacature)

52 weken vanaf dag registratie

 • gegevens m.b.t. tijdregistratie (reden: arbeidstijdenbesluit)

2 jaar na einde dienstverband

 • stage-/arbeidsovereenkomst en wijzigingen (reden: uitvoering overeenkomst)
 • verslagen en functioneringsgesprekken (reden: uitvoering overeenkomst)
 • einde dienstverband (reden: wet- en regelgeving)
 • verslaglegging in het kader van Wet Verbetering Poortwachter (reden: wet- en regelgeving)

5 jaar na einde dienstverband

 • loonbelastingverklaringen en kopie identiteitsbewijzen (reden: wet- en regelgeving)
 • gegevens betreffende etniciteit en herkomst (reden: wet- en regelgeving)

7 jaar na einde dienstverband

 • afspraken betreffende salaris- en arbeidsvoorwaarden (reden: wet- en regelgeving)
 • burgerlijke staat (reden: wet- en regelgeving)

Tot opheffing

 • loonbeslagen (reden: wet- en regelgeving)

Delen van persoonsgegevens met derden

ESPEQ opleidingsbedrijven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ESPEQ opleidingsbedrijven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ESPEQ opleidingsbedrijven gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ESPEQ opleidingsbedrijven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: avg@espeq.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

ESPEQ opleidingsbedrijven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ESPEQ opleidingsbedrijven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Contactgroep AVG of via avg@espeq.nl.

Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen | Realisatie door Boberwt