Algemene Voorwaarden

Cursussen en trainingen BouwCirkel

1. Geldigheid

a. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door BouwCirkel georganiseerde cursussen, trainingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanmeldingen
a. Schriftelijke aanmeldingen, volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever worden in behandeling genomen. Dit geldt ook voor aanmeldingen via elektronische weg (email, website e.d.).
b. BouwCirkel behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanmeldingen niet te aanvaarden.

3. Annuleringen
a. Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per mail door de werkgever te worden gemeld bij de betreffende BouwCirkel vestiging.
b. Men is gerechtigd iemand anders aan de cursus deel te laten nemen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen én BouwCirkel hiervan vóór aanvang van de cursus schriftelijk op de hoogte is gesteld.
c. Bij annuleringen die plaatsvinden na het verzenden van de uitnodigingen door BouwCirkel tot aan 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus, worden per geannuleerde deelnemer €11,00 administratiekosten, exclusief BTW in rekening gebracht.
d. Bij annuleringen die binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus dan wel tijdens de cursus plaatsvinden wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht.

4. Prijzen en betalingen
a. Alle door BouwCirkel genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
b. BouwCirkel behoudt zich het recht voor de cursusprijzen en algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben geen betrekking op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
c. Eventuele i.v.m. de cursus noodzakelijke verblijfskosten worden gelijktijdig met het cursusgeld in rekening gebracht.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, BouwCirkel factureert na uitvoering van de cursus, betaald te zijn.
e. Indien genoemde betalingstermijn wordt overschreden is BouwCirkel gerechtigd over het factuurbedrag incl. BTW een rente in rekening te brengen die gelijk is aan de geldende wettelijke rente van dat moment. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Auteurs- en eigendomsrecht
Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de cursist. BouwCirkel behoudt zich uitdrukkelijk het auteurs- en eigendomsrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.

6. Bewijs van deelname
Bewijzen van deelname worden na afloop van de cursus, als de betalingen van de aan de opdrachtgever gestuurde facturen ontvangen zijn, verzonden.

7. Aansprakelijkheid
BouwCirkel is in geen geval aansprakelijk voor de eventueel gemaakte kosten of dervingen die voortvloeien uit annuleringen, niet nagekomen afspraken door derden of schade die de opdrachtgever of deelnemer door of tijdens de cursus mocht lijden.

8. Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene cursusvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland o.n. 37101828